อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์ CMT,CFTe

อภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์ CMT,CFTe ประวัติ

สถาบัน Lucid Trader www.lucid-trader.com

โดยย่อ
• ประสบการณ์ในตลาด 10 ปี
• ประวัติการทำงาน : Technical Analyst
• Financial Certificate
• Chartered Market Technician program (CMT), Level 3
• Certified Financial Technician (CFTe)
• Certified Investment and Securities Analyst program (CISA), Level 1